آزمون ساختار يافتـه عينـي- بـاليني (OSCE) برای اولین بار جهت رشته های توانبخشی

0

آزمون ساختار يافتـه عينـي- بـاليني (OSCE) به روش جدید و بصورت عینی – عملی (OSPE) برای اولین بار در کشور توسط دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی جهت رشته های توانبخشی برگزار شد.

مریم سلیمانی  مشاور رشد و بالندگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛ گفت : این آزمون برای اولین بار در کشور ، به روش جدید و به عنوان آزمون عملی ( OSPE ) از دانشجویان مقطع کارشناسی رشته ارتوپدی فنی دانشگاه علوم بهزیستی  گرفته شد و با آشنایی اعضای هیات علمی و دانشجویان با این آزمون عملی و بررسی نحوه اجراء و نتایج آن ، به نواقص احتمالی آن پی برده و با رفع آنها به ارتقای سطح توانمندی عملی دانشجویان می انجامد.

 سلیمانی بااشاره  به اینكه،   OSCE/OSPE  در ایران و در رشته هاي گوناگون مانند پزشكي اجتماعي، روانپزشكی، طب کودکان و پرتونگاري برگزار  می شود، گفت : تاکنون تجربه اي از OSCE/OSPE در ارزیابي مهارت‌های بالینی-عملي در علوم پایه رشته های توانبخشی گزارش نشده و یا بسیار محدود بوده است.

   وی  توضیح داد: آزمون ساختار يافتـه عينـي- بـاليني (OSCE)   Objective Structured Clinical Examination یک شـيوه ارزيـابي عملـي اسـت كـه طـي آن داوطلـب از چنـد ايـستگاه امتحاني می‌گذرد و در هـر ايـستگاه بـا يـك چـالش متفـاوت عملــي و عينــي روبــه رو مــي شــود. 

سلیمانی افزود: مساله آزمون بالیني و آزمایشگاهی در کشور ما ، همچنان از مشكلات لاینحل است و نبود استانداردهاي مشخص کار در محیط بالیني و نبود اهداف مشخص و مدوني که ویژگی‌های اختصاصي بودن، قابل دستیابي بودن و قابل اندازه گیری بودن، مناسب بودن و زمان بندي  را داشته باشد، روند یادگیري دانشجویان را تحت تأثیر قرار داده است ، از طرف دیگر با توجه به گسترش برنامه هاي بازآموزي در دانشگاه ها ، ضرورت ارزیابي دقیق این برنامه ها و پژوهش درباره ي آنها به عنوان یک نیاز احساس می‌شود. 

   سلیمانی تصریح کرد: در روشهاي سنتي آزمونهاي باليني ، شانس در انتخاب بيمار و يـا رويارويي با آزمونگر نقش برجسته اي داشت، افزون بر آن تنهـا يـك رويـارويي بـا يـك بيمار نمي توانست گستره توانمنديهاي داوطلب را به ويـژه در امتحانــات جــامع بــسنجد. امــا بــسياري از اســتادان،  OSCE را روشي كارآمد براي ارزيابي همه جانبه شايستگي هـا مـي داننـد و در بـسياري از دانشگاههاي معتبر دنيا،  OSCE بـه عنـوان معيـار ارزيـابي بـاليني كــاربرد دارد. 

    انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید