آیا جهنم دره اینجاست / تصاویر 18+

0

گیگر:

همه ما همیشه این سوال را می پرسیم جهنم یا جهنم دره کجاست؟ آیا واقعیت دارد؟ آیـا جـهـنـم تـصـوری اسـت ، از مکـانـی ناشـنـاخـتـه ؟ آیـا جـهـنـم مکـانی اسـت نـاشـنـاخـتـه یـا دوزخ در ایـن دنـیـا اسـت؟ 

 

بررسی ماهیت جهنم و تناسخ ارواح

یا ایـن شکارچیان، هـمـان مـامـوران عـذاب دوزخ هـسـتـنـد،

که به دیـدن آنهـا عـادت کـرده ایـم؟

آیا جهنم دره اینجاست / تصاویر 18+

ایـنـجـا دوزخ اسـت یـا بـرزخ، یـا هـیـچ کـدام نـیـسـت؟

یـا عـالـم اسفـل کـه زنـدگی در آن بـسـیـار سـخـت اسـت؟
جهنم یعنی چه؟ جهنم چگونه است…

آیا جهنم دره اینجاست / تصاویر 18+

آیـا ایـن هـمـان عـالـم اسـفـل جـهـنـم اسـت؟

یـا زنـدان و مـحـبــس تـاریک ،

 آیا مـامـوریـن و شکـنـجـه گـران زنـدان،

هـمـان مـامـوریـن عـذاب جـهـنـم هـسـتـنـد؟

مـامـوریـن زنـدان مـامـوریـن بـرزخ یـا دوزخ هـسـتـنـد؟ یـا هـیـچ کـدام…

 

آیـا ایـن بـیـچاره، کـه دسـت و پـایـش بـسـتـه شـده،

تـقـاص اعـمـال زشـت زنـدگی خـود را پـس مـی دهـد؟

آیـا ایـن افـراد مـلـعـون و روانـی و گـمـراه،

هـمـان مـامـوریـن بـی رحـم عـذاب جـهـنـم انـد؟؟

 

آیا جهنم دره اینجاست / تصاویر 18+

این صحنه واقعی است… مامورین عذاب جهنم چه کسانی هستند؟

آیـا “جـهـنـم” در کهکشان هـاسـت…

و عـالـم امـوات ، تـنـهـا پـس از مـرگ اسـت!

یا دوزخ و مـجـازات گـنـاهـکـاران،

در آتـش سـوزی مـهـیـب جـنـگــلـهـای اسـتـرالـیـا اسـت…
جهنم کجاست و چگونه است

آیا جهنم دره اینجاست / تصاویر 18+

  آیا دوزخ طـبـقـه زیـریـن جـهـان هـسـتـی اسـت؛

 کـه گـنـاهکاران ، در حـسـرت زشـتکـاری گـذشـتـه،

سـر در گـم و بـدهـکـار، در آب و آتـش هـسـتـنـد…

 

آیا جهنم دره اینجاست / تصاویر 18+

این زندگی پست جهنمی ، عده ای قلیل میگویند برزخ در این نزدیکی است…

عـده ای می گویند: زنـدگـی در طـبـقـه زیـریـن جـهـان هـسـتـی هـمـان زنـدگـی در جـهـنـم اسـت…

مـامـوریـن عـذاب جـهـنـم ، چـطـور و چـه شـکـلـی هـسـتـنـد؟

آیـا بـه ایـن شکـل؟

آیا جهنم دره اینجاست / تصاویر 18+

قیافه و نمای مامورین دوزخ

 یا شکـنـجـه گران جـهـنـم، مـوجـوداتـی مـلعـون و گـمـراهـنـد ،

کـه مـیـلـیـونـهـا نـفــر را شـکــنـجـه و کـشـتـنـد…
مخلوقات خدا به دست هیتلر و عده ای شیطان انسان نما، عذاب و مجازات شدند…

 

آیا جهنم دره اینجاست / تصاویر 18+

کسی نمی داند مامورین مجازات جهنم چه شکلی هستند؟

آیا هیتلر، شمشیر خدا برای مجازات گناهکاران بود؟

مـنـظـور از مـنـطـقـه جـهـنـمـی دوزخ چـیـسـت؟

یـا ایـنکـه “جـهـنـم” نـقـطـه ای دور دسـت اسـت، کـه پـس از مـرگ بـه آنـجـا مـیـرویـم…

یـا هـر چـه گـفـتـه شـد؛ تـنـهـا بـاریکـه بـرزخ اسـت و جـهـنـم وحـشـتـنـاک تـری در جـایـی دیگـر در انـتـظـار سـتـمکـاران اسـت. و یـا هـیـچـکـدام… تـنـهـا آنـچـه کـه یـقـیـن داریـم ایـن اسـت کـه هـر سـتـمـکـاری بـه مـجـازات زشـتـکـاری خـود مـیـرسـد، و هـیـچ ظـلـمی بـی جـواب نـمـی مـانــد ایـن تـجـربـه هـزاران سـالـه بـشـر اسـت.

 بـراسـتـی جـهـنـم چـگـونـه اسـت؟ نـظـریـات گوناگون را ؛

 بـا تـصـاویـر و عـکـس هـایـی از جـهـنـم بـیـان مـی کـنـیـم

ظاهـرمـارهـای جـهـنـم چگـونـه اسـت؟

عـده ای مـارهـای دوزخ را ایـنـطـور توصـیـف کـرده انـد…

آیا جهنم دره اینجاست / تصاویر 18+

طـرز تـوصـیـف هـر دو طـرف از اهـل جـهـنـم و مـارهـای جـهـنـم.

عـده ای دیگـر نـیـز می گویـنـد:

مـارهای جـهـنـم هـمـیـن مـارهای عـالـم وجـود هـسـتـنـد!!

ایـن تـصـویـر واقـعـی اسـت…

آیا جهنم دره اینجاست / تصاویر 18+

مـارهـای جـهـنـم چـه شکـل و شـمـایـلـی دارنـد…

و اما احـوال هـیـولاهـای جـهـنـم چگـونـه اسـت.

هیولاهای جهنم از این هم ترسناک تر هستند!!

این یک هیولای دوزخ نیست، یک تصور خیالی از آن است.

آیا جهنم دره اینجاست / تصاویر 18+

هیولاهای جهنم ، ترسناک تر از این هستند…

 و بـه گـمـان عـده ای دیگـر،

عـکـس زیـر هـمـان هـیـولای وحـشـتـنـاک جـهـنـم اسـت؛

بـا ایـن تـفـاوت کـه ایـن تصویـر واقـعـی است؛

و این موجود ترسناک ، هم اکنون روی زمـیـن زنـده اسـت.

تصویر حشره ای واقعی که بزرگنمایی شده…

میگویند: اگر یک روح گناهکار، در جسم پشه ای کوچکتر از این  برود، فقط ملاقات این هیولا برایش کافی است تا به اشتباهاتش پی ببره؛ چه برسه به زنده زنده خورده شدن…

میگویند: این هیولای جهنم و میلیاردها هیولای شکارچی دیگر، مثل کوسه و مار و عقاب و گرگ و پلنگ و … هم اکنون زنده اند و همین الان، در گوشه ای از این کره خاکی زندگی می کنند…

آیا جهنم دره اینجاست / تصاویر 18+

تصوری از هیولاهای “جهنم چگونه است”؟

این سئوال دیرینه بشر

دندانها و چنگال مامورین جهنم چگونه است؟

نمی دانیم آیا این مار، یک مامور مجازات عالم اسفل است؟

حیوان تیره بخت چه وحشتی کرده، چشمانش از حدقه بیرون زده

واقعا هم وحشتناکه و دردناک…

آیا جهنم دره اینجاست / تصاویر 18+

موجودات جهنمی ، تصاویر مامورین جهنم چگونه است؟

آیـا آتـش جـهـنـم و دوزخ گـنـاهکـاران ایـنـجـاسـت؟

آیا جهنم دره اینجاست / تصاویر 18+

آیا آتش جهنم گناهکاران اینجاست؟

یا در همین دنیا؛ در پیک نیک و هنگام تفریح،

زیر این کتری آب جوش برای بعضی از مخلوقات خدا،

جهنم سوزانی برپاست؟

آیا اینجا همان کنار دوزخ است؟

آیا جهنم دره اینجاست / تصاویر 18+

آیا زیر این آتش ، جهنمی سوزان برپاست؟

آیا جهنم دره اینجاست / تصاویر 18+

جهنم چگونه است؟ دوزخ، برزخ ستمکاران کجاست؟

محـل استـرس و عـذاب و فـقـر و دعوا یـا حـقـارت ؛ جای دوزح مانند و وحشتناک کـه از شـدت رنـج و محـنـت قـرمـز شـده، جـایـی کـه در اون یک لـحـظـه آرامـش خـاطـر نـداری حـتـی گـاهـی اوقـات از خـدا طـلـب مـرگ می کـنـی…

شـایـد هـر بـدبـخـتـی کـه در زنـدگـیـت مـتـجـلـی شـده، نـقـطـه آغاز آن هـمـیـن جـا اسـت،

افکـار زشـت و پـلـیـد تـو…

بـراسـتـی جـهـنـم و بـهـشـت، کـجـای ایـن عـالـم هـسـتـی اسـت؟؟؟

“جـهـنـم دره” از کـجـا آمـد، که نـمـاد عـالـم اسـفـل شـد؟

دره جهنم: عبری است (‎Gêhinnôm) گ هینوم یعنی دره‌ هینوم، در اطراف اورشلیم. متاسفانه اون زمان کودکان در آنجا برای خدایی به نام مولوخ قربانی می‌شدند و بعدها در آن گودی، آتشی ماندگار افروخته شد که این آتش، تجسمی شد برای جهنم، و مکانی برای محکومیت و نابودی گناهکاران.”جهنم”، که گاها به صورت جهنم‌ دره  به کار برده می‌شود، دره‌ای در اورشلیم است.

دره جهنم در اورشلیم است که محل سوزاندن زباله‌های شهر بود و بعدها، افراد آن وادی، بر اساس باورهای خود، جنازه‌ی کسانی را که از رستگاری‌شان نومید شده بودند و گناهکاران را در جهنم دره می‌سوزاندند.

این دره یا تنگه خالی از شادی، همچنین عبادت گاه آن دسته از بنی اسرائیل بود که  پیکره‌هایی از خدایان‌شان، مانند بت مولوچ و بت بعل، (‎همون بتی که اسمش در قرآن آمده) رو در این دره ساخته و عبادت می‌کردند.

ضمنا بت بعل (بت بـل) همون بتی است که کوروش (کبیر) می پرستید، می توانید در استوانه کوروش این را بخوانید، که کوروش از بت بعل یا بـل و بتی به نام نبو تقاضا کرده به سلطنتش برکت دهند.

ضمنا کوروش در متن استوانه از زبان خودش گفته که من پیکره خدایان را از بابل برگرداندم و پرستشگاههای بت بعل (بت بـل) را در اورشلیم برپا کردم (شاید منظور کوروش، همین جهنم دره بوده چون تقریبا در همان زمان بوده).

دره هـیـنـوم “جـهـنـم دره”
اما کم کم، جهل و نادانی شدت گرفت و منجر به خرافات دهشتناکی شد. آنها در آن دره، قربانی کردن کودکان را شروع کردند، و روزی مردی جاهل به نام هینوم، در آنجا فرزند خود را برای بت بعل، قربانی کرد و از آن بعد آن دره را دره‌ی پسر هینوم نامیدند. ضمنا در آنجا آتشی ماندگار برپا کردند و مجرمین را در آنجا به انواع مجازات ها می رساندند.

جی یعنی دره؛ بن یعنی پسر؛ و هینوم هم اسم اون شیطان صفتی بود که فرزندش رو برای یک بت قربانی کرد.

بعد ها بن از این نام حذف شد، و فقط گ هینوم روی اون باقی ماند یعنی دره هینوم، و خدا هم که همه کارهاش یه حکمتی داره، در قرآن برای جهنم (در زبان عربی گ نداریم) اسمی با مسما و اصل و نصب دار رو انتخاب کرد:

دره ای واقعی که محل سوزاندن زباله ها بود، بعد محل سوزاندن جنازه نا امیدان، و جایی که بت پرستان برای پرستش بتها در آنجا جمع می شدند، و کودکان را برای بت هایشان قربانی می کردند…

آیا جهنم دره اینجاست / تصاویر 18+

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید