آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

0

 • d-(1)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(3)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(4)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(5)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(6)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(8)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(9)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(10)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(12)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(13)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(14)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(16)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(17)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(18)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(19)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(20)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(21)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(22)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(25)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(26)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(27)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(29)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(30)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(32)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(33)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(34)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(35)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(36)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(37)

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • photo_2016-02-10_12-45-46

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • photo_2016-02-10_12-45-49

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • photo_2016-02-10_12-45-56

  آیین افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مترو میرزای شیرازی

 • d-(140)

 • گیگر

  لینک مطلب

  پاسخ دهید