احکام شیر دادن به بچه در دین اسلام

0

گیگر :

هرچیزی در دین اسلام احکامی دارد یکی از آن شیر دادن به بچه است.مستحب است از زنها جلوگيرى كنند كه هر بچه‏اى را شير ندهند، زيرا ممكن است فراموش شود كه به چه كسانى شير داده‏ اند و بعداً دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند. كسانى كه به واسطه شير خوردن،

 

خويشى پيدا مى‏كنند مستحب است يكديگر را احترام نمايند، ولى از يكديگر ارث نمى‏برند و حقهاى خويشى كه انسان با خويشان خود دارد براى آنان نيست.در صورتى كه ممكن باشد، مستحب است بچه را دو سال تمام شير بدهند. اگر به واسطه شير دادن، حق شوهر از بين نرود،

 

زن مى‏تواند بدون اجازه شوهر، بچه كس ديگر را شير دهد، ولى جايز نيست بچه‏اى را شير دهد كه به واسطه شير دادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود. مثلًا اگر شوهر او دختر شيرخوارى را براى خود عقد كرده باشد زن نبايد آن دختر را شير دهد، چون اگر آن دختر را شير دهد

 

احکام شیر دادن به بچه در دین اسلام

 

خودش مادر زن شوهر مى‏شود و بر او حرام مى‏گردد.اگر كسى بخواهد زن برادرش به او محرم شود، بايد دختر شيرخوارى را مثلًا دو روزه براى خود صيغه كند و در آن دو روز با شرايطى كه در مسأله 2474 گفته شد زن برادرش آن دختر را شير دهد. اگر مرد پيش از آن كه زنى را براى خود عقد كند بگويد

 

به واسطه شير خوردن، آن زن بر او حرام شده: مثلًا بگويد شير مادر او را خورده، چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمى‏تواند با آن زن ازدواج كند. و اگر بعد از عقد بگويد و خود زن هم حرف او را قبول نمايد عقد باطل است، پس اگر مرد با او نزديكى نكرده باشد، يا نزديكى كرده باشد، ولى در وقت نزديكى كردن،

 

زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد و اگر بعد از نزديكى بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده، شوهر بايد مهر او را مطابق زنهايى كه مثل او هستند بدهد. اگر زن پيش از عقد بگويد به واسطه شير خوردن بر مردى حرام شده، چنانچه تصديق او ممكن باشد نمى‏تواند با آن مرد ازدواج كند و اگر بعد از عقد بگويد،

 

احکام شیر دادن به بچه در دین اسلام

 

مثل صورتى است كه مرد بعد از عقد بگويد كه زن بر او حرام است و حكم آن در مسأله پيش گفته شير دادنى كه علت محرم شدن است به دو چيز ثابت مى‏شود خبر دادن عدّه‏اى كه انسان از گفته آنان يقين پيدا كندشهادت دو مرد عادل يا چهار زن كه عادل باشند، ولى بايد شرايط شير دادن را هم بگويند،

 

مثلًا بگويند ما ديده‏ايم كه فلان بچه بيست و چهار ساعت از پستان فلان زن شيرخورده و چيزى هم در بين نخورده، و همچنين ساير شرطها را كه در مسأله گفته شد شرح دهند، ولى اگر معلوم باشد كه شرايط را مى‏دانند و در عقيده با هم مخالف نيستند

 

و با مرد و زن هم در عقيده مخالفت ندارند لازم نيست شرايط را شرح دهند.اگر شك كنند بچه به مقدارى كه علت محرم شدن است شير خورده يا نه، يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شيرخورده بچه به كسى محرم نمى‏شود ولى بهتر آن است كه احتياط كنند.

پاسخ دهید