احکام پوشاندن کف و روی پا زنان در نماز

0

گیگر :

به گزارش ایران ناز پاسخ مراجع تقلید مختلف در مورد این سوال بدین صورت می باشد:

 

امام خمینی(ره): آیا بر زنان واجب است که هنگام نماز کف و روی پا را بپوشانند؟

 

در صورتی که نامحرم نباشد پوشاندن پاها تا مچ پا لازم نیست. اما برای این که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید قدری پایین تر را هم بپوشاند.

 

احکام پوشاندن کف و روی پا زنان در نماز

 

آیة الله بهجت(ره):

 

احتیاط مستحب است. در صورتی که نامحرم نباشد پوشاندن پاها تا مچ پا لازم نیست. ولی احتیاط در این است که کف پا باز نباشد. امّا برای آنکه یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.

 

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

 

در صورتی که نامحرم نباشد پوشاندن آن لازم نیست.

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

 

در صورتی که نامحرم نباشد پوشاندن پاها تا مچ پا لازم نیست. امّا برای آن که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند. برای نماز واجب نیست.

 

احکام پوشاندن کف و روی پا زنان در نماز

 

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

 

در صورتی که نامحرم نباشد احتیاط مستحب آن است که کف پاها را بپوشاند، ولی پوشاندن پاها تا مچ پا لازم نیست.

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

 

در صورتی که نامحرم نباشد پوشاندن پاها تا مچ پا لازم نیست، اما برای آن که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند. اگر نامحرمی که ناظر است نباشد واجب نیست. والله العالم

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

 

در صورتی که نامحرم نباشد پوشاندن پاها تا مچ پا لازم نیست، اما برای آن که یقین کند مقدار واجب را پوشانده است، باید قدری پایین تر از مچ راهم بپوشاند.خیر. ولی در مقابل نامحرم باید بپوشانند.

 

احکام پوشاندن کف و روی پا زنان در نماز

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

 

پوشاندن پاها تا مچ لازم نیست، امّا برای آن که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است احتیاط این است که پایین تر از مچ را هم بپوشاند و در صورت وجود نامحرم اگر منشأ فسادی شود پوشاندن آن لازمست.

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

 

خیر، لازم نیست. در صورتی که نامحرم نباشد پوشاندن پاها تا مچ پا لازم نیست، امّا برای آن که یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.

 

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

 

در صورتی که نامحرم نباشد، احتیاط مستحب آن است که کف پاها را بپوشاند، ولی پوشاندن پاها تا مچ پا لازم نیست؛ اما برای آن که اطمینان کند که مقدار واجب را پوشانده است، باید قدری پایین تر از مچ را هم بپوشاند.

پاسخ دهید