ارسال پيش نويس اعتبار بخشی ملی بيمارستان ها به دانشگاه های علوم پزشكی

0

مدير كل نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت از ارسال پيش نويس اعتبار بخشي ملي بيمارستان ها به دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور خبر داد.

وي با اشاره به اجراي دو دوره اعتبار بخشي طي سه سال گذشته ،عنوان كرد: پس از اعتبار بخشي بيمارستان ها توسط وزارت بهداشت و اجراي استاندارد ها، به علت وجود برخي مشكلات، بازنگري در اين حوزه حس شد. البته براي وضوح بيشتر مشكلات، نظر سنجي از اجرا كنندگان و تعيين ابهامات، اثربخشي و موازي كاري لازم ديده شد.

ميردهقان با بيان اينكه تجربيات نشان مي دهد اعتبار بخشي همچون مثلث سه ضلع دارد، افزود: استانداردهايي كه بايد تعيين شوند، ارزياب اين استانداردها و روش ارزيابي سه ضلع اين مثلث را تشكيل مي دهد.

مدير كل نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت تصريح كرد: ٢٨ ارديبهشت ماه پيش نويس استانداردهاي جديد را به دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور ابلاغ كرديم و تا دو هفته منتظر ارسال نظرات مديران، كارشناسان و صاحب نظران حوزه بيمارستاني هستيم. از افرادي كه نظرات سازنده داشته باشند تقدير به عمل مي آيد.

ميردهقان از برگزاري كارگاهي سه روزه خبر داد و بيان كرد: پس از ارسال نظرات و برگزاري كارگاه سه روزه، به منظور أخذ تاييد وزير بهداشت، به رويت وي مي رسانيم. در صورت تاييد، نسخه جديد اعتبار بخشي ابلاغ مي شود.

وي ادامه داد: استانداردها نياز به آموزش و پياده سازي دارند تا به تدريج موجب ارتقا كيفيت بيمارستان،افزايش ايمني بيمار، افزايش كارايي و بهره وري در بيمارستان و رضايتمندي بيمار شود. اميدواريم ظرف سه تا پنج سال آينده هيچ تغييري در استانداردها نياز نباشد.

ميردهقان از آغاز طرح آزمايشي ارزيابي با استانداردهاي جديد در ٢٠ بيمارستان كشور خبر داد و گفت: ١١ بيمارستان در تهران و ٩ بيمارستان در قطب هاي ديگر كشور، طرح ارزيابي را آزمايشي آغاز كردند. ٢٩ ارديبهشت ماه نيز جلسه اي با حضور رئيس بيمارستان و هيئت رئيسه دانشگاه كرمانشاه برگزار و مدل ها ارائه شد.

وي روش پيشين اعتبار بخشي بيمارستان ها را خالي از مشكل ندانست و عنوان كرد: تاكنون اعتباربخشي بيمارستانها توسط دانشگاه هاي علوم پزشكي انجام مي شد كه مشكلاتي از قبيل آموزش هاي ناكافي، عدم استقلال، عدم ارائه گزارش به بيمارستان، سليقه اي عمل كردن و عدم صرف زمان كافي براي ارتقا را به همراه داشت.

 ميردهقان اظهار داشت: در اين دوره همچون تمام مدل هاي  كيفي كشورهاي ديگر، مسئوليت اعتباربخشي بر عهده موسسه اي مستقل است. البته قبل از آغاز اعتباربخشي، بيمارستانها خود ارزيابي را انجام داده و نتيجه را از طريق سامانه به موسسه منتقل مي كنند. سپس موسسه بسته به تعداد تخت هاي بيمارستان، دو الي پنج نفر ارزياب حرفه اي را براي مميزي ارزيابي اعتبار به بيمارستان اعزام مي كند.

مدير كل نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت عنوان كرد: از دو هفته گذشته عضو انجمن جهاني كيفيت در بهداشت و درمان (ISQUA) شديم اما اميدواريم در كوتاهترين زمان تاييديه پيش نويس استاندارد هاي بومي خود را از اين انجمن دريافت كنيم.

وي يادآور شد: پس از تاييد استانداردها توسط انجمن شاهد توسعه صنعت گردشگري، تقبل هزينه بيمه هاي خارجي توسط بيمه سلامت بين المللي و اطمينان از كامل و جامع بودن استانداردها هستيم.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید