افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه ۱۲ تهران

0

 • IMG_5894

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_5904

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_5911

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_5918

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_5927

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_5932

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_5934

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_5949

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_5953

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_5957

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_5961

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_5990

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_5999

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_6008

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_6018

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_6041

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_6048

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_6063

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_6081

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_6110

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_6126

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_6140

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_6158

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_6175

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_6182A

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_6186

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_6207

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_6226

  افتتاح نخستین مرکز هوشمند کودکان نابینا در منطقه 12 تهران

 • IMG_59304

 • [ad_2]

  لینک مطلب

  پاسخ دهید