انتصاب مدیر کل طرح و برنامه سیما

0

گیگر:

معاون سیما در حکمی محمدمهدی قاسمی را به سمت “مدیر کل طرح و برنامه سیما” منصوب کرد.

به گزارش بولتن نیوز، دکتر پورمحمدی در این حکممأموریت ساماندهی، هماهنگی و تقویت امور طرح و برنامه، ارزیابی برنامههای حوزه سیما و انجام پژوهشهای کاربردی به منظور تحقق سیاستها و اهداف رسانه ملی در امور برنامهسازی را از اولویت های ایشان برشمرد.

تدوین سیاستهای محتوایی برنامه های سیما، تبیین اهداف و اولویت های برنامه های شبکه ها و تهیه و تدوین شاخص های تولید از اهم وظایفی است که اداره کل طرح و برنامه سیما بر عهده خواهد داشت.

همچنین تعامل با معاونت برنامهریزی و منابع مالی سازمان در زمینه تهیه و تدوین راهبردها و سیاستهای برنامهای و ارزیابی مستمر و منظم برنامههای سیما و ارائه نتایج آن به معاونت و شبکه‌های مربوطه از دیگر تاکیدات معاون سیما بود.

در این حکم بر هماهنگی و تعامل روشمند با مدیریتهای طرح و برنامه شبکهها و مراکز برنامهساز فعال تاکید شده است.

گفتنی است معاون سیما از زحمات علی‌اصغر داودآبادی، برای سامان‌دهی آن اداره کل در ساختار جدید، صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.
 

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید