انیشتین و معنای زندگی

0

گیگر :

وقتی که ماریون بلاک آندرسون دانشجو سال اول دانشکده اُبرلین در سال ۱۹۵۱بود، به پیش انیشتین، نابغه آن زمان، رفت و پرسید، “چرا زندهایم؟”

این جواب انیشتین است و باوجود کوتاه بودن دارای چنان دقت سادهای درباره اینکه چطور باید زندگی خود را زندگی کنیم است:

“خانم بلاک عزیز: سوال “چرا” در حوزهی انسانی جواب سادهای دارد: برای ایجاد رضایت برای خود و دیگر اشخاص. در حوزه فرا انسانی این سوال معنایی ندارد. همچنین باور به خدا راه بیرون (آمدن از این مشکل) نیست چراکه در این مورد ممکن است که بپرسید ” چرا خدا؟”.”

cover

پاسخ دهید