بازارهای محلی سراسر جهان

0

گیگر :


مادر و دختری در حال خرید موز در بازار بانکوک تایلند.

فروشندگان در حال جداسازی ماهی و سایر غذاهای دریایی در بازار بانکوک هستند.
مردم در بازار بانکوک خرید می‌کنند.
فروشندگان در حال فروش گوشت خوک در بازاری در بانکوک هستند.
فروشنده‌ای در بازار مواد غذایی پارانیاکه فیلیپین، ماهی تازه را در یک سینی مرتب‌ می‌کند.
زنی در حال فروش انگور در کنار تابلوی تبلیغ نامزد ریاست جمهوری پرو.
زنان در کنار پوستر انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری پرو سیب زمینی می‌فروشند.
زنی در کنار تابلوی تبلیغاتی نامزد ریاست جمهوری پرو ماست می‌فروشد.
فروشندگان کنار جاده‌ای در کلکته هند‌ در انتظار مشتری و در حال صحبت با یکدیگر در مقابل کامیون پارک شده هستند.
فروشنده میوه در کنار خیابانی در باماکوی مالی نماز می‌خواند.
فروشنده آجیلی در بازاری در قامشلی سوریه، آجیل‌ها را قبل از فروش وزن می‌کند.
فروشنده‌ای در بازار میوه و سبزی در قامشلی سوریه، موزها را مرتب می‌کند.
عطاری در داخل مغازه خود در قامشلی سوریه کار می‌کند.
فروشندگان میوه و سبزی در بازاری در بمبئی هند در داخل غرفه خود منتظر مشتری هستند.
زنان کامبوجی در بازاری در پنوم پن ماهی به دست گرفته‌اند.

cover

پاسخ دهید