بودجه توسعه فناوري نانو 9 درصد كاهش يافت

0

گیگر :

سرمايه گذاري دولت در توسعه فناوري نانو در سال‌هاي گذشته تاكنون روند رو به رشدي داشته است اما در لايحه بودجه 1395 اين اعتبارات كاهش نسبي 9 درصد دارد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سرمايه گذاري دولت در توسعه فناوري نانو در سال‌هاي گذشته تاكنون روند رو به رشدي داشته است اما در لايحه بودجه 1395 اين اعتبارات كاهش نسبي 9 درصد دارد.

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، اعتبارات پيش بيني شده براي ستاد توسعه فناوري
نانو هر سال روند افزايشي داشت به طوري‌كه بودجه اين ستاد از حدود 482 ميليارد
ريال در سال 1392 به حدود 617 ميليارد ريال در لايحه بودجه سال 1395 رسيده است.

سرجمع اعتبارات نيز نشان مي‌دهد كه سرمايه گذاري دولت در توسعه اين فناوري در سال‌هاي
گذشته تاكنون روند رو به رشدي داشته است اما در لايحه بودجه 1395 اين اعتبارات
كاهش نسبي 9 درصد دارد.

دستيابي به سهم مناسبي از تجارت جهاني با
استفاده از فناوري نانو، ايجاد زمينه مناسب براي بهره‌مندي از مزاياي فناوري نانو
در جهت ارتقاي كيفيت زندگي مردم و نهادينه شدن توسعه پايدار و پوياي علوم و فناوري
و صنعت نانو از اهداف برنامه توسعه فناوري نانو در سند “راهبرد آينده
نانوفناوري” است. همچنين بر اساس هدفگذاري نقشه جامع علمي كشور، در سال 2014
بايد دو درصد سهم بازار نانوي جهان از آن ايران باشد.

تمركز اعتبارات توسعه فناوري نانو در ستاد ويژه اين فناوري طبيعتاً با
مديريت، برنامه‌ريزي و هدايت منسجم برنامه‌هاي توسعه نانو در كشور همراه خواهد بود

تفكيك برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي براساس فعاليت آنها اقدام بسيار
خوبي بود كـه در قـانون بودجـه سـال 1394 و لايحه بودجه سال 1395 شاهد هستيم. براي
مثال، بررسي فعاليت‌هاي ستاد توسعه نانو نشان مي‌دهد كه در سـال 1395 حـدود نيمـي
از اعتبارات اين ستاد در راستاي كمك به توسعه زيرساخت‌هاي فناوري نانو بايد هزينـه
شـود. از طـرف ديگـر در لايحه بودجـه سـال 1395

اعتباري در حدود 190 ميليارد ريال نيز جهت تحقيق و پژوهش براي ستاد
توسعه نانو در نظر گرفته شده است
.

در كل بررسي اعتبارات مصوب براي توسعه فناوري نانو نشان از روند رو به
رشد سـرمايه گـذاري دولـت در توسـعه ايـن فناوري در سال‌هاي اخير دارد كه به‌منظور
دستيابي به جايگاه مناسب در بين 15 كشور برتر فناوري نانو و ارتقاي مـداوم ايـن
جايگاه، حمايت كافي و مستمر از اين فناوري اولويت‌دار، ضروري است.

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید