تصاویر/آکواریومی که 3000 گونه جانوری دارد

0

این آکواریوم حدود 4/5 میلیون لیتر آب شور دارد که توانسته 3000 گونه مختلف دریایی را در خود جای دهد.

این آکواریوم حدود 4/5 میلیون لیتر آب شور دارد که توانسته 3000 گونه مختلف دریایی را در خود جای دهد.

به گفته کارشناسان، این آکواریوم قبل از شروع سال 2017 در ریودوژانیرو افتتاح خواهد شد.

به گفته کارشناسان، این آکواریوم قبل از شروع سال 2017 در ریودوژانیرو افتتاح خواهد شد.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید