تصاویر/عیادت عموهای فیتیله ای از کودکان بیمار

0

به نقل از گیگر:

 به گزارش سینماخبر،عوامل برنامه فیتیله، با حضور در بیمارستان مطهری از بخش کودکان این بیمارستان بازدید کردند.

 عیادت عموهای فیتیله ای از کودکان بیمار

عموهای فیتیله ای در بیمارستان مطهری

عیادت عموهای فیتیله ای از کودکان بیمار

عیادت عموهای فیتیله ای از کودکان بیمار

 عیادت عموهای فیتیله ای از کودکان بیمار

عموهای فیتیله ای در بیمارستان مطهری

 عیادت عموهای فیتیله ای از کودکان بیمار

 عیادت عموهای فیتیله ای از کودکان بیمار

کودکان بیمار بیمارستان شهید مطهری

 عیادت عموهای فیتیله ای از کودکان بیمار

 عیادت عموهای فیتیله ای از کودکان بیمار

عیادت عموهای فیتیله ای از کودکان بیمار

عیادت عموهای فیتیله ای از کودکان بیمار

 عیادت عموهای فیتیله ای از کودکان بیمار
 

پرشین وی به نقل از مهر

 

 

پاسخ دهید