تصاویر/هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

0

به نقل از گیگر:

 به گزارش سینماخبر،سالگرد مرحوم مرتضی پاشایی

مراسم نخستین سالگرد مرحوم مرتضی پاشایی بعد ازظهر امروز جمعه با حضور مردم و هنرمندان در مسجد امیرالمومنین(ع) تهران برگزار شد.

 

 هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

سالگرد مرحوم مرتضی پاشایی

 هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

مراسم سالگرد مرحوم مرتضی پاشایی

 هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

پدر مرحوم مرتضی پاشایی


 هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

جواد هاشمی در سالگرد مرحوم مرتضی پاشایی

هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

 هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

 هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

 هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

 هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

 هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

سالگرد مرحوم مرتضی پاشایی

 هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

 هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

 هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

سالگرد مرحوم مرتضی پاشایی

 هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

شرکت کنندگان در سالگرد مرحوم مرتضی پاشایی

هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

 هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

 هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

 هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

 هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

 هنرمندان در مراسم سالگرد مرتضی پاشایی

 

پرشین وی به نقل از مشرق

 

 

 

پاسخ دهید