تصاویر بهترین تیپ ها در مد خیابانی مردانه نیویورک

0

در هفته مد خیابانی در نیویورک که به مرسدس هم معروف است انواع تیپ های جذاب را در مردان شاهد بودیم که در خیابان ها رژه مد می رفتند

تصاویر بهترین تیپ ها در مد خیابانی مردانه نیویورک

908879962-9797ir

تصاویر بهترین تیپ ها در مد خیابانی مردانه نیویورک

1617031221-9797ir

تصاویر بهترین تیپ ها در مد خیابانی مردانه نیویورک

361411811-parsnaz-ir

تصاویر بهترین تیپ ها در مد خیابانی مردانه نیویورک

83958081756756753-ir

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید