تصاویر : بهشت گرمسیری‌ ،‌‌ پناهگاه بی خانمانان امریکا

0

گیگر :

سالهاست که هاوایی به عنوان بهشت گرمسیری شناخته شده است.در سالهای اخیر بخشی از این سواحل شاعرانه و استراحتگاه آرامش بخش تبدیل به پناهگاه بی خانمانان شده است.برخی از این افراد دارای شغل و خانواده هستند و توانایی تهیه سرپناه را ندارند.

تصاویر : بهشت گرمسیری‌ ،‌‌ پناهگاه بی خانمانان امریکا

تصاویر : بهشت گرمسیری‌ ،‌‌ پناهگاه بی خانمانان امریکا

تصاویر : بهشت گرمسیری‌ ،‌‌ پناهگاه بی خانمانان امریکا

تصاویر : بهشت گرمسیری‌ ،‌‌ پناهگاه بی خانمانان امریکا

تصاویر : بهشت گرمسیری‌ ،‌‌ پناهگاه بی خانمانان امریکا

تصاویر : بهشت گرمسیری‌ ،‌‌ پناهگاه بی خانمانان امریکا

تصاویر : بهشت گرمسیری‌ ،‌‌ پناهگاه بی خانمانان امریکا

تصاویر : بهشت گرمسیری‌ ،‌‌ پناهگاه بی خانمانان امریکا

تصاویر : بهشت گرمسیری‌ ،‌‌ پناهگاه بی خانمانان امریکا

تصاویر : بهشت گرمسیری‌ ،‌‌ پناهگاه بی خانمانان امریکا

تصاویر : بهشت گرمسیری‌ ،‌‌ پناهگاه بی خانمانان امریکا

تصاویر : بهشت گرمسیری‌ ،‌‌ پناهگاه بی خانمانان امریکا

تصاویر : بهشت گرمسیری‌ ،‌‌ پناهگاه بی خانمانان امریکا

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید