تصاویر : فرار شوروی از “تله خرس”

0

گیگر :

اولین مرحله از خروج ارتش شوروی از افغانستان در سال 1988

تصاویر : فرار شوروی از

قوای شوروی در حال عقب نشینی از “جلال آباد”

تصاویر : فرار شوروی از

عکاسان و خبرنگاران در حال پوشش خبری عقب نشینی قوای شوروی از خاک افغانستان در “جلال آباد”

تصاویر : فرار شوروی از

یکی از سربازان ارتش سرخ در حال گفتگو با کودکان افغان پیش از ترک خاک این کشور

تصاویر : فرار شوروی از

سربازان ارتش سرخ شوروی در حال ترک کردن “جلال آباد” افغانستان

تصاویر : فرار شوروی از

سربازان ارتش شوروی پیش از ترک قندهار

تصاویر : فرار شوروی از

عبور ارتش سرخ از پل روی “آمودریا”

تصاویر : فرار شوروی از

اولین گروه ها از سربازان ارتش شوروی که از منطقه مرزی افغانستان و ازبکستان عبور کرده اند.

تصاویر : فرار شوروی از

آخرین گروه ها از سربازان ارتش شوروی قندهار را به مقصد اتحاد جماهیر شوروی ترک می کنند.

تصاویر : فرار شوروی از

قوای نظامی ارتش سرخ در مسیر افغانستان به “کوشکا” و در بازگشت از این کشور

تصاویر : فرار شوروی از

استقبال از سربازانی که از افغانستان بازگشته اند در “تمز” ازبکستان

تصاویر : فرار شوروی از

سربازان ارتش شوروی در بازگشت از افغانستان از پلی بر روی “آمودریا” عبور می کنند.

تصاویر : فرار شوروی از

دختری با شال قرمز از سربازان ارتش شوروی در شهر “کوشکای” ازبکستان استقبال می کند.

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید