تصاویر : کم آبی در پایتخت هند

0

گیگر :

تخریب کانال های انتقال آب ایالت «هاریانا» به دهلی نو درخشونت های هفته گذشته دراین ایالت باعث کمبود شدید آب در برخی از مناطق پایتخت هند شده است. عکس های ایرنا را مشاهده می کنید.

تصاویر : کم آبی در پایتخت هند

تصاویر : کم آبی در پایتخت هند

تصاویر : کم آبی در پایتخت هند

تصاویر : کم آبی در پایتخت هند

تصاویر : کم آبی در پایتخت هند

تصاویر : کم آبی در پایتخت هند

تصاویر : کم آبی در پایتخت هند

تصاویر : کم آبی در پایتخت هند

تصاویر : کم آبی در پایتخت هند

تصاویر : کم آبی در پایتخت هند

تصاویر : کم آبی در پایتخت هند

تصاویر : کم آبی در پایتخت هند

تصاویر : کم آبی در پایتخت هند

تصاویر : کم آبی در پایتخت هند

تصاویر : کم آبی در پایتخت هند

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید