تعداد کاربران اینترنت در سراسر جهان

0

بر اساس تحقیقی که نتایج آن در فیسبوک منتشر شد شمار افرادی که در جهان به اینترنت دسترسی دارند در پایان سال 2015 به سه میلیارد و 200 میلیون نفر رسید اما چهار میلیارد و 100 میلیون نفر دیگر همچنان از داشتن اینترنت محروم هستند.


تعداد کاربران اینترنت در سراسر جهان

اتاق خبر 24: 

بر اساس این تحقیق که دومین گزارش فیسبوک در این زمینه است حدود 200 میلیون نفر دیگر سال گذشته به اینترنت دسترسی پیدا کردند و بقیه جمعیت جهان برای دسترسی به اینترنت و فرصت های اقتصادی که اینترنت فراهم می کند به کمک نیاز دارند.
فیسبوک در این که شمار بیشتری از جمعیت جهان به اینترنت و این شبکه اجتماعی دسترسی پیدا کنند منافعی دارد. در نتایج تحقیقی که فیسبوک آن را منتشر کرد آمده است: « کشورهای توسعه یافته به صورت گسترده به اینترنت دسترسی دارند اما کشورهای در حال توسعه با فاصله زیاد پشت سر آنها قرار دارند .»
در این گزارش همچنین آمده است: « مناطق شهری به اینترنت دسترسی دارند اما بسیاری از مناطق روستایی از داشتن اینترنت محروم هستند. دسترسی به اینترنت با درآمد افراد رابطه مستقیم دارد. در بسیاری از کشورها زنان کمتر از مردان از اینترنت استفاده کنند .» 
فیسبوک در گزارش خود بهبود دسترسی به اینترنت را چالشی بزرگ توصیف کرد که لازمه آن همکاری طرف های متعدد در زمینه نو آوری و زیر ساخت است و نبود تغییر قابل توجه در روند کنونی سبب خواهد شد بیش از 3 میلیارد نفر در سال 2020 از داشتن اینترنت محروم باشند.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید