تغییر برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان مبتنی برسند تحول بنیادین

0

معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان از ایجاد فاز دوم تغییرات برنامه درسی دانشگاه مبتنی برسند تحول و سند برنامه درسی ملی خبر داد.

رضا ساکی، معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان در گفتگو با خبرنگار  حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی  ، در خصوص اقدامات این دانشگاه مبتنی بر سند تحول گفت: براساس ظرفیت های قانونی دانشگاه ، فرآیند تربیت معلم ، هم راستا با سند تحول و تغییراتی که به دنبال می آید، طراحی و اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه با دانشکده های علوم تربیتی سایر دانشگاه ها هم توافقاتی انجام شده و نتایج مثبتی هم در پی داشته است، بیان کرد: دانشگاه فرهنگیان ، برنامه هایی متناسب با اقتضائات  کنونی آموزش و پرورش تغییر داده و به تصویب رسانده است.

معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: باتوجه کوشش های دانشگاه در رشته های مختلف تحصیلی ، فاز اول کاری یعنی  تغییرات برنامه  درسی  20سال گذشته و تطبیق و اجرا با شرایط حال ، انجام شده و اکنون در حال گذر به فاز دوم کار تربیت معلم هستیم.

ساکی با بیان اینکه فاز دوم کاری تطبیق برنامه ها با توجه به سند برنامه درسی ملی است، عنوان کرد: این مرحله کاری هنوز مصوب نشده است و در مراجع قانونی به تصویب نرسیده اما سعی داریم هر چه زودتر به نتیجه برسد تا برای ورودی های نیمسال دوم تحصیلی  95-96 اجرایی کنیم.

وی هم چنین در خصوص دیگر اقدامات مربوط به تربیت معلم  بیان کرد: برای توسعه فرهنگ پژوهش ، طرحی به عنوان معلم پژوهنده در دستور کار دانشگاه قرار دارد علاوه بر آن مجله علمی – تخصصی تربیت معلم که پاسخی به نیاز های تخصصی دانشجومعلمان است، رونمایی شد و فعلا این مجله برای دانشگاه فرهنگیان و پس از آن در سایر دانشکده های علوم تربیتی قابل دسترسی است.

لینک مطلب

پاسخ دهید