تهران در سال 1339 هجری شمسی + تصاویر

0

ساختمان وزارت دارایی تهران، سال 1339

ساختمان وزارت دارایی تهران، سال 1339

تصویر زیر، میدان بهارستان تهران را در سال 1339 نشان می دهد.

تصویر زیر، میدان بهارستان تهران را در سال 1339 نشان می دهد.

ساختمان مجلس شورای ملی ایران در میدان بهارستان

ساختمان مجلس شورای ملی ایران در میدان بهارستان

سر در ساختمان مجلس شورای ملی ایران در میدان بهارستان

سر در ساختمان مجلس شورای ملی ایران در میدان بهارستان

میدان بهارستان تهران، سال 1339

میدان بهارستان تهران، سال 1339

میدان فردوسی تهران در سال 1339

میدان فردوسی تهران در سال 1339

میدان ارگ تهران (میدان 15 خرداد)، سال 1339

میدان ارگ تهران (میدان 15 خرداد)، سال 1339

نمایی از شهر تهران در سال 1339

نمایی از شهر تهران در سال 1339

اداره فرستنده بی سیم رادیو، میدان ارگ تهران، سال 1339

اداره فرستنده بی سیم رادیو، میدان ارگ تهران، سال 1339

ساختمان انتشارات رادیو در تهران، سال 1339

ساختمان انتشارات رادیو در تهران، سال 1339

کاخ مرمر تهران، سال 1339

کاخ مرمر تهران، سال 1339

میدان فوزیه تهران (امام حسین)، سال 1339

میدان فوزیه تهران (امام حسین)، سال 1339

ساختمان مجلس سنا، سال 1339

ساختمان مجلس سنا، سال 1339

ساختمان زورخانه شعبان جعفری (باشگاه ورزش باستانی شهید فهمیده) در محله سنگلج تهران سال 1339

ساختمان زورخانه شعبان جعفری (باشگاه ورزش باستانی شهید فهمیده) در محله سنگلج تهران سال 1339

فرودگاه مهرآباد تهران، سال 1339

فرودگاه مهرآباد تهران، سال 1339

ساختمان دادگستری تهران، سال 1339

ساختمان دادگستری تهران، سال 1339

ساختمان مرکزی بانک ملی ایران در تهران، سال 1339

ساختمان مرکزی بانک ملی ایران در تهران، سال 1339

نمایی از شهر تهران در سال 1339

نمایی از شهر تهران در سال 1339

خیابان فردوسی تهران، سال 1339

خیابان فردوسی تهران، سال 1339

ابتدای خیابان ناصر خسرو و میدان توپخانه تهران، سال 1339

ابتدای خیابان ناصر خسرو و میدان توپخانه تهران، سال 1339

ساختمان تلگرافخانه واقع در میدان توپخانه (میدان امام خمینی) تهران، سال 1339

ساختمان تلگرافخانه واقع در میدان توپخانه (میدان امام خمینی) تهران، سال 1339

دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال 1339

دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال 1339

دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، سال 1339

دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، سال 1339

دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

دانشکده فنی دانشگاه تهران، سال 1339

دانشکده فنی دانشگاه تهران، سال 1339

مسجد سپهسالار تهران

مسجد سپهسالار تهران

میدان 24 اسفند تهران (انقلاب)

میدان 24 اسفند تهران (انقلاب)

وزارت گمرکات و انحصارات چای ایران، سال 1339

وزارت گمرکات و انحصارات چای ایران، سال 1339

باغ سپهسالار تهران، سال 1339

باغ سپهسالار تهران، سال 1339

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید