ثبت نام یارانه مردم را به قصابی کشاند

0

در جریان ثبت نام یارانه نقدی در هر کوی و بازاری هر شخصی که دسترسی به اینترنت داشت با نصب بنر یا نوشته ای اقدام به این کار میکرد.اما یکی از هموطنان در اقدامی جالب قصابی را به محل ثبت نام تبدیل کرد.

پاسخ دهید