جستجوی تاریخ در میان تصاویر زیر خاکی

0

وزن تجهیزات یک تفنگدار دریایی ایالات متحده گاهاً تا ۸۰ کیلوگرم می رسید! ۱۹۵۵

وزن تجهیزات یک تفنگدار دریایی ایالات متحده گاهاً تا ۸۰ کیلوگرم می رسید! ۱۹۵۵

شیفتگان کتاب در حال مطالعه کتاب‌های یک کتابخانه که در بمباران جنگ جهانی دوم ویران شده است.

شیفتگان کتاب در حال مطالعه کتاب‌های یک کتابخانه که در بمباران جنگ جهانی دوم ویران شده است.

نگهبان زندان با دو زندانی نشسته با وزنه های حدود ۱۶ کیلوگرمی دور گردن.
 شانگهای، چین، ۱۸۷۴

نگهبان زندان با دو زندانی نشسته با وزنه های حدود ۱۶ کیلوگرمی دور گردن.
شانگهای، چین، ۱۸۷۴

احترام نظامی سربازان به ژنرال روسی كه پاهايش را در جنگ جهانی دوم از دست داده بود.
 سال ۱۹۸۴

احترام نظامی سربازان به ژنرال روسی كه پاهايش را در جنگ جهانی دوم از دست داده بود.
سال ۱۹۸۴

قبل از اختراع وسیله خودکار گذاشتن میله بولینگ، پسربچه‌ها این کار را می‌کردند.
سال ۱۹۱۴

قبل از اختراع وسیله خودکار گذاشتن میله بولینگ، پسربچه‌ها این کار را می‌کردند.
سال ۱۹۱۴

سرباز فرانسوی از بدن دوست کشته شده اش به عنوان سپر خود استفاده می کند! جبهه نبرد با آلمان؛ 1914

سرباز فرانسوی از بدن دوست کشته شده اش به عنوان سپر خود استفاده می کند! جبهه نبرد با آلمان؛ 1914

مرد نجار با وسایل اولیه نجاری و مته سوراخکاری و....
۱۹۰۰- فلسطین

مرد نجار با وسایل اولیه نجاری و مته سوراخکاری و….
۱۹۰۰- فلسطین

بازداشت گاه موقت به روش چینی. دست و پای متهم را به نردبان مخصوص می بستند تا زمان محاکمه نهایی متهم فرارسد. چین؛ ۱۸۸۰

بازداشت گاه موقت به روش چینی. دست و پای متهم را به نردبان مخصوص می بستند تا زمان محاکمه نهایی متهم فرارسد. چین؛ ۱۸۸۰

قفس مرگ در چین. زندانی آنقدر در این قفس میماند تا از گرسنگی و تشنگی از پای درآید. 1870

قفس مرگ در چین. زندانی آنقدر در این قفس میماند تا از گرسنگی و تشنگی از پای درآید. 1870

عکسی تکان دهنده و تاثر برانگیز از استفاده از حیوانات به عنوان سپر جنگی در جنگ های داخلی اسپانیا بارسلون، ۱۹ ژوئیه ۱۹۳۶

عکسی تکان دهنده و تاثر برانگیز از استفاده از حیوانات به عنوان سپر جنگی در جنگ های داخلی اسپانیا بارسلون، ۱۹ ژوئیه ۱۹۳۶

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید