خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

0

گیگر :

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال را در ادامه آماده کر ده ایم.

 

فروردیـــــــڹ:تینکــربل
فردی باهـــوش و ذکاوت، شخصیـــتی آزاد، دارای ایده های ناب

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

 

اردیبهشــــت: الســـا
فـــردی جذاب و تودل برو، شیـــــک و خاص، زودرنج و کـــــم حرف

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

 

خــرداد: اولــــاف
فردی شــوخ طبـــع، بامــزه و مهــربون، انحصـار طلـب

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

 

تیـــــــر: کیتی

فــردی بامــزه و کودک درون زنـــده و پویــا ،زیادی بانمک

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

 

مــــرداد: لـــوراکــــس

عــــالــی از هرلحــاظ بسیـــار مهــربان و با حوصـله،کمـی شکاک

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

 

شهریـــور: مینیــون

باپشتـکار و شــوخ طبـع وپرطرفـدار که زیــادی خودشیریـنـی میکنـــــه

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

 

مهــــــــر: سینـــــدرلا

زیبــــــا و فریبــــنده، مهربـــــــاڹ و ســــــــاده…

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

 

آبـــــــــــاڹ : مریــــــدا

پر تـــــــوان و با پشتــــکار و احســــــاســــی

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

 

آذر: گیـــسوکمنـــــد

ساده و مهــرباڹ و با اعتمـــاد به نفــس و پشتــــکار و جــــذاب

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

دی: باب اسفنجــی
مهرباڹ و عاشـــق کار و تلاش ، دارای اعتمــــــاد به سقف

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

 

بهمـــــڹ: آنــــــــــا
با فرهنـگ و با ادب، شیـک ولــی در عیــــــڹ حال سرپیـــچ

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

 

اسفند :موش سرآشپز

فهمیده،دوست داشتنی،کم حرف،خوش قلب اما آب زیر کاه

 

خصوصیات شخصیت کارتونی متولدین ماه های سال

 

منبع :

پاسخ دهید