خلافکاران زشت و بدقیافه آمریکایی+عکس

0

[ad_1]

ظاهر هیچکس برهانی برای قضاوت درباره باطنش نیست. چه بسا پری روهایی که شیطان صفت هستند و زشت چهره هایی که قلب شان مثل شیشه شفاف و مثل آب ، زلال است. با این حال گاهی هم پیش می آید که چهره و باطن کسی ، یکی می شوند مثل سوژه هایی دیلی میل که مجرمان آمریکایی هستند و چهره شان هم مثل درون شان ترسناک است. شرح عکس هر یک از این مجرمان ، نامی است که به آن معروف شده اند.

خلافکاران بد قیافه

معروف به کله گود

خلافکاران بد قیافه

معروف به “مردی که پیشانی اش را ماشین کرد “

خلافکاران بد قیافه

معروف به پسر طلایی

خلافکاران بد قیافه

معروف به ترسان از زنبور

خلافکاران بد قیافه

معروف به قاچاقچی کوک ( کوکائین)

خلافکاران بد قیافه

معروف به مرد تتویی

خلافکاران بد قیافه

معروف به شیطان بدصدا

خلافکاران بد قیافه

معروف به گالوم ( جن فیلم ارباب حلقه ها)

خلافکاران بد قیافه

معروف به ولگرد

خلافکاران بد قیافه

معروف به دماغ آویزون

خلافکاران بد قیافه

معروف به بانوی دورو

خلافکاران بد قیافه

معروف به مست خوش قیافه

خلافکاران بد قیافه

معروف به دزد دریایی آمریکایی

خلافکاران بد قیافه

معروف به دلقک

خلافکاران بد قیافه

معروف به مو شیطانی

خلافکاران بد قیافه

معروف به بابابزرگ منحرف

خلافکاران بد قیافه

معروف به معتاد آشغالی

خلافکاران بد قیافه

معروف به ماشین سلاخی تک چشم

خلافکاران بد قیافه

معروف به زبان ماری

خلافکاران بد قیافه

معروف به “کی می خواد بغلش کنه “

خلافکاران بد قیافه

معروف به همیشه پشیمان

خلافکاران بد قیافه

معروف به نازی کبودچشم

خلافکاران بد قیافه

معروف چشم شور

خلافکاران بد قیافه

معروف به حناغ گرفته

خلافکاران بد قیافه

معروف به کابوس چشم سفید

خلافکاران بد قیافه

معروف به کتک خور خوشحال

خلافکاران بد قیافه

معروف به مامان بزرگ قاتل

خلافکاران بد قیافه

معروف به بدسیرت

خلافکاران بد قیافه

معروف به باب منحرف

خلافکاران بد قیافه

معروف به خون آشام

خلافکاران بد قیافه

معروف به مو مسخره

خلافکاران بد قیافه

معروف به بدسیرت دو

خلافکاران بد قیافه

معروف به کله حبابی

خلافکاران بد قیافه

معروف به کله اردکی

خلافکاران بد قیافه

معروف به تنبل

خلافکاران بد قیافه

معروف به مرد تتویی

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید