دیگر حتی نمیتوانید به سخنان ربات ها بی اهمیت باشید!

0

دیگر حتی نمیتوانید به سخنان ربات ها بی اهمیت باشید!

برای همه ما پیش آمده است که در زمان صحبت با دیگران،توجه آنها را از دست میدهیم و گاها رشته کلام از دست ما بیرون میرود و حتی گاها موضوع را به فراموشی میسپاریم!متاسفانه این مورد یک امر اجتناب ناپذیر است و گاها ممکن است باعث ایجاد دلخوری و کاهش روابط گردد.

 

در همین راستا دانشمندان ژاپنی فعال در دانشگاه تویوهاشی دست به دامان یک ابداع جالب شده اند.این دانشگاه ید طولانی در زمینه تولیدات روباتیک و هوشمند سازی دارد.اگر این مورد برای انسان های پیش می آید،پس چه اتفاقی برای تعامل بین انسان و ربات خواهد افتاد؟متاسفانه فکر این موضوع که کاربران در مقابل روبات های خود نیز بی اهمیت باشند،این دانشمندان را نگران کرده است.روبات Talking Ally یک نمونه جالب برای جلوگیری از این مشکل است.این روبات میتواند متوجه توجه شما به آن شده و در صورتی که به حرف های آن بی اهمیت باشید،به شما هشدار میدهد که (هی من اینجا هستم!) و مجددا درخواست توجه خود را به شما منتقل میسازد.در تست های آزمایشگاهی،تعدادی از افراد در مقابل این روبات قرار گرفتند و از آن طرف یک تلویزیون روشن و در حال پخش یک برنامه جذاب ورزشی نیز در اتاق قرار گرفت.در زمانی که این افراد چند لحظه ایی مشغول به تماشای تلویزیون میشدند و حواس آنها از ربات پرت میشد، Talking Allyوجود خود و حرف هایش را به آنها یاد آور میشد.یک سامانه متحرک بر روی قسمت بالایی Talking Ally قرار دارد که میتواند با اسکن پیوسته حالات صورت،متوجه عدم حواس شما شده پیام های متنوع هشدار را برای افراد ارسال میکند.در نمونه های اولیه،فاکتورهایی مانند نوع سخن و حالات چشم و صورت در سیستم پردزاشی Talking Ally قرار گرفته اند.اما دانشمندان امیدوار هستند که در آینده مواردی را برای تصمیم گیری ربات ها،به این مجموعه اضافه کنند.به عنوان مثال فاکتورهای دقیق تری مانند حالات روحی و حتی طرز فکر و رفتارهایی خاص به این بخش اضافه خواهند شد.دغدغه اصلی این محققان تسریع پذیرش ربات ها در فضای شخصی است.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید