سقوط تورم كالاهای صادراتی به منفی 13.7 درصد

0

گیگر :

تورم كالاهاي صادراتي در 12 ماه منتهي به دي ماه به منفي 13.7 درصد رسيد. اين نرخ در ماه‌هاي گذشته از ابتداي سال 94 هر ماه رشد منفي بيشتري را تجربه كرده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

تورم كالاهاي صادراتي در 12 ماه منتهي به دي
ماه به منفي 13.7 درصد رسيد. اين نرخ در ماه‌هاي گذشته از ابتداي سال 94 هر
ماه رشد منفي بيشتري را تجربه كرده است.

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، هرچه مدت زمان مقايسه اين نرخ كوتاه‌تر مي‌شود، كاهش‌ها نيز بيشتر
و با نرخ‌هاي بزرگ‌تري به نمايش در مي‌آيد به طوري كه مقايسه تورم صادراتي 10 ماهه
94 نسبت به 10 ماهه 93، منفی 15.8 درصد و دي‌ماه 94 نسبت به دي ماه 93، منفی 18.1 درصد
تورم را نشان مي‌دهد.

در
دي ماه 1394، ترقی شاخص بهاي برخي از اقـلام ماننـد زعفـران برابـر 26.7 درصـد ،
پـسته 2.1 درصد و مغز بادام 15.3 درصد منجر به افزایش شاخص قیمت گروه محصولات
نباتي بـه میـزان 5.7 درصد نسبت به ماه قبل شد
. شاخص بهاي گروه فوق در
مقایسه با ماه مشابه سال قبل برابر 6.3 درصـد افـزایش داشـته اسـت.

در
ماه مورد بررسي، شاخص بهاي گروه محصولات معدنی در مقایسه با ماه قبل معادل 5.5
درصد کاهش یافت . کاهش مذکور عمـدتاً در اثـر تنـزل شـاخص بهـاي سـیمان بـه میـزان
31.8 درصـد و پروپان مایع شده 4.4 درصد بود.

در این ماه، شاخص قیمت بوتان مایع
شده، روغن صنعتی، کنـسانتره مس و قیر هر کدام برابر 0.8 درصدافزایش یافت
. در مقا یسه با ماه مشابه
سال گذشته، شاخص بهاي گروه مزبور معادل 40.9 درصد کـاهش داشـت.

در
این ماه، ترقی شاخص بهاي متانول و استیرن هر یک به میزان 0.8 درصد و پارازایلین
0.9 درصد با تنزل شاخص قیمت کود اوره برابر 0.3 درصد مواجه و سبب شد تا شاخص بهاي گروه
محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته معادل 0.6 درصد افزایش یابد
. شاخص بهاي گروه مذکور
نسبت به ماه مـشابه سـال قبـل بـه میـزان 13.5 درصـد تنـزل یافـت.

در
ماه مورد گزارش ، کاهش شاخص بهاي پلیاتیلن سبک برابر
3.7 درصـد و پلـی اتـیلن سـنگین 5.1 درصد باعث تنزل شـاخص قیمـت گـروه مـواد
پلاسـتیک و کـائوچو و مـصنوعات آن هـا معـادل 2.9 درصد نسبت به ماه قبل شد
. شاخص بهاي این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته
برابر 16.2 درصد کاهش نشان مـی‌دهـد.

در
دي ماه 1394، شاخص بهاي گروه مواد نسجی و مصنوعات از ا ین مـواد نـسبت بـه مـاه
قبـل معادل 1.5 درصد افزایش داشت . افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفـتن شـاخص
قیمـت فـرش پـشمی دستباف برابر 0.8 درصد بوده است
. شاخص بهاي گروه
مزبور به میزان 4.6 درصد بالاتر از عدد شـاخص مـاه مـشابه سـال قبـل بـود.

در
ماه مورد بررسی، شاخص بهاي گروه فلزات معمولی و مصنوعات آن ها در مقایسه بـا مـاه
قبـل معادل 2.4 درصد کاهش یافت . این کاهش عمدتاً ناشی از پایین آمدن شاخص بهاي
آهن کلاف گـرم معادل 19.8 درصد و شمش روي 3 درصد بود. در این گروه، شاخص قیمت مـس
کاتـد 0.8 درصـد افزایش داشت
. شاخص بهاي گروه فوق نسبت به ماه مشابه سال گذشته برابر 21 درصد کـاهش
داشـته اسـت.

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید