شرایط فروش قطعی محصولات ایران خودرو – اسفند94

0

شرایط فروش قطعي اسفند ماه محصولات ایران خودرو به شرح جدول پیوست از روز شنبه یکم اسفندماه 94 و یا تا زمان تكمیل ظرفیت ارائه مي گردد.

نکته مھم:

تمام برنامه فروش ھای از محل کارخانه امکان رزرو خودروھای امانی آن نمایندگی را نیز دارد.

شرايط و توضیحات بخشنامه :

نكته مھم: كلیه برنامه ھاي فروش ھاي اين بخشنامه در سال 95 فاكتور خواھند شد. لذا در صورت رزرو نمودن خودروھاي اماني براي اين بخشنامه تا پايان سال 94، امكان تخصیص نخواھند داشت.

در این بخشنامه به كلیه خانواده خودروھا به جز خانواده دنا و تندر E2 دستي کارت ھدیه – مطابق جدول پیوست – اعطا خواھد شد.
زمان فعال سازي اين بخشنامه ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 94/12/01 مي باشد.  

sjarayet foroosh ghatei irankhodro-esfand94

لینک مطلب

پاسخ دهید