شرایط پیش‌ فروش نوروزی محصولات ایران‌ خودرو – اسفند94 و فرودین95

0

شرايط پیش فروش عادي اسفند 94 و فروردین 95 به ھمراه ھدایای فروش تعھدی محصولات ایران خودرو، از روز شنبه 94/12/01 لغایت 95/01/31 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست ( جداول شماره 1 و 2 ) ارائه مي گردد.
شرايط و توضیحات بخشنامه : 

سود مشاركت در اين بخشنامه مطابق جداول پیوست و بصورت سالیانه حداكثر تا تاريخ انقضاي دعوتنامه محاسبه خواھد شد و لذا ھرگونه تبديل و محاسبات ديگر نیز بر اساس سود مشاركت اعلامی در گویا بر اساس خودرو محاسبه خواھد شد.

سودمشاركت در صورت انصراف مطابق جداول پیوست و بصورت سالیانه حداكثر تا زمان انقضاي دعوتنامه و چنانچه قبل از ارسال دعوتنامه باشدتا زمان انصراف براي مبلغ پیش پرداخت محاسبه خواھد شد.

در این بخشنامه، امکان صلح در صلح ( تا یک مرتبه ) فراھم می باشد .

در این بخشنامه موعد پرداخت ودیعه دوم S7 دھم الی بیستم فروردین 95 می باشد.
نکات مھم در خصوص ھدیه فروش تعھدی: 

ھدیه فروش تعھدی صرفا به تعھداتی اختصاص می یابد که مشتریان در زمان تکمیل وجه، به صورت نقدی اقدام به واریز وجه نموده باشند و ھمچنین قرارداد منجر به انصراف نگردد.

ھدیه فروش تعھدی فقط زمانی قابل ارائه می باشد که مبغ مابه التفاوت اعلام شده در دعوتنامه، در مھلت تعیین شده پرداخت گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه، ھدیه فروش تعھدی به مشتریان ارائه نخواھد شد.
زمان فعال سازي اين بخشنامه ساعت 12 روز شنبه مورخ 94/12/01 مي باشد.

جدول شماره 1 :

pishforoosh noroozi irankhodro-esfand94-farvardin95-1

جدول شماره 2 :

pishforoosh noroozi irankhodro-esfand94-farvardin95-2

 

لینک مطلب

پاسخ دهید