عکس نوشته های جدید عاشقانه و رمانتیک پاییزی

0

شنیدستم که وقت برگریزان

شد از باد خزان، برگی گریزان

میان شاخه‌ها خود را نهان داشت

رخ از تقدیر، پنهان چون توان داشت

بخود گفتا کازین شاخ تنومند

قضایم هیچگه نتواند افکند

سموم فتنه کرد آهنگ تاراج

ز تنها سر، ز سرها دور شد تاج

قبای سرخ گل دادند بر باد

عکس نوشته پاییزی

87667678988978908

898989897890980

0009090909

86788898997890

989899898989

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید