عکس های منتشر نشده از نوجوانی فرح پهلوی

0

ملک حسین، خواهر ملک حسین، و احمد علی مسعود انصاری

احمد علی مسعود انصاری، ملک حسین و لیلى امیر ارجمند

احمد علی مسعود انصاری، ملک حسین و لیلى امیر ارجمند

محمود حاجبى، احمد‌علی مسعود انصاری، ملک حسین، شهرام شفیق فرزند اشرف پهلوی

محمود حاجبى، احمد‌علی مسعود انصاری، ملک حسین، شهرام شفیق فرزند اشرف پهلوی

احمد علی مسعود انصاری در سنین کودکى، رضا قطبى، لویز قطبى مادر رضا و خاله جناب شاهپور بختیار و فرح پهلوی

احمد علی مسعود انصاری در سنین کودکى، رضا قطبى، لویز قطبى مادر رضا و خاله جناب شاهپور بختیار و فرح پهلوی

محمود دیبا، احمدعلی مسعود انصاری، شاهرخ امیر ارجمند، فرح دیبا، لیزا جوادى زن فریدون جوادى

محمود دیبا، احمدعلی مسعود انصاری، شاهرخ امیر ارجمند، فرح دیبا، لیزا جوادى زن فریدون جوادى

احمد علی مسعود انصاری در سنین کودکى، رضا قطبى، لویز قطبى مادر رضا و خاله جناب شاهپور بختیار و فرح پهلوی

احمد علی مسعود انصاری در سنین کودکى، رضا قطبى، لویز قطبى مادر رضا و خاله جناب شاهپور بختیار و فرح پهلوی

ملک حسین، خواهر ملک حسین، و احمد علی مسعود انصاری

ملک حسین، خواهر ملک حسین، و احمد علی مسعود انصاری

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید