مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

0

 • IMG_1149

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1157

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1179

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1129

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1137

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1140

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1185

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1192

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1197

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1229

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1233

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1244

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1270

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1277

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1291

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1309

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1318

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1333

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1344

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1360

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1367

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1370

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1374

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1391

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1405

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1411

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1414

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهرانمراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1416

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهرانمراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_1417

  مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تقی ارغوانی با حضور شهردار تهران

 • IMG_12209

 • گیگر

  لینک مطلب

  پاسخ دهید