مراسم ورود ماشین حفاری(TBM) به ایستگاه مترو امیرکبیر در خط ۶ متروی تهران

0

پروژه خط ۶ متروی تهران به طول ۳۱۲۰۰ متر به دو روش مکانیزه (TBM Tunneling) و سنتی (TBM) در حال لحداث می باشد. بخش ایتدایی مسیر به طول ۱۰۷۷۱ متر از ایستگاه دولت آباد تا ایستگاه شهید صیاد شیرازی توسط دستگاه حفاری تونل تمام مقطع (TBM) حفاری می شود و در ادامه مسیر تا ایستگاه سولقان، روش سنتی مورد استفاده قرارگرفته است.

SHM_2321SHM_2305SHM_2407SHM_2375SHM_2369SHM_2362SHM_2355SHM_2351SHM_2299SHM_2291SHM_2278SHM_2273SHM_2260SHM_2237SHM_2211SHM_2187SHM_2155SHM_2145SHM_2130SHM_2084SHM_2080SHM_2075SHM_2066SHM_2060SHM_2036SHM_2022SHM_2016SHM_2008SHM_2001SHM_1998SHM_1987SHM_1971SHM_1943SHM_1939SHM_1933SHM_1932SHM_1928SHM_1917SHM_1914

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید