مطلب ویژه نوروز: نگاهی به فضا، زمان و جهان های موازی (بخش دوم)

0

مطلب ویژه نوروز: نگاهی به فضا، زمان و جهان های موازی (بخش دوم)

روز گذشته در بخش نخست این مطلب با گریزی که به اصل عدم قطعیت زده شد به تشریح نوع نگاهی پرداختیم که قرار است این سلسه مطالب سریالی از آن برخوردار باشد. نوعی نگاه غیر قطعی نگر که تنها قصد دارد به برخی واقعیت های علمی (که خود بر فرضیه هایی استوار هستند که همین فردا ممکن است نقض شوند!) از دیدگاهی تلفیقی نظر افکند (دیدگاهی که بنا بر تاکید صورت گرفته در بخش نخست این مطلب و بنا بر همان نگاه غیر قطعی نگر، هیچ اصراری بر درست بودن آن وجود ندارد). با این حال علی رغم توضیحات ارائه شده در بخش نخست این مطلب، خواندن این مطالب سریالی به طور قطع سوء تفاهم های فراوانی را برای آن دسته از عالمان دهر که تمامی مسائل پیرامون خود را به شکل صفر و صد و سپید و سیاه می نگرند و در هر زمینه ای هم صاحب نظر هستند (و صد البته نخود هر آش!) پدید خواهد آورد. سوء تفاهم هایی که البته اصرار چندانی برای رفع آن ها توسط نگارنده ی این سطور وجود نداشته و نخواهد داشت (در واقع اگر این سوء تفاهم ها در قالب سطور همین مطالب سریالی رفع نشوند، همان بهتر که اصلاً رفع نشوند!). بر همین اساس می رویم تا بخش دوم سلسله مطالب مذکور را آغاز نماییم.  

 

 

بخش دوم این مطلب را با نگاهی به تاکیون ها آغاز می کنیم. تاکیون ها ذراتی فرضی هستند که سرعتی بیش از سرعت نور دارند و البته وجود آن ها تا این لحظه از لحاظ علمی به اثبات نرسیده است و بنا بر این در مباحث مطرح شده تنها جنبه ای نظری دارند (امواج گرانشی نیز تا همین چند ماه پیش کم و بیش واقعیتی نظیر هیولای برفی تبت بودند!). در رابطه با تاکیون ها و قابلیتی که در انجام سیر معکوس زمانی دارند (و فرضیه های ضد و نقیضی که در این زمینه وجود دارد) شاید در بخش های بعدی این مطالب به مواردی اشاره گردد. اما آن چه که در این بخش از مطلب خود قصد اشاره به آن را داریم فرضیه هایی است که بر اساس آن نوعی از تاکیون ها را با پدیده ای به نام امواج کوانتومی پیوند می زند. بر اساس نظریات اثبات نشده ی مذکور امواج کوانتومی در قامت یک احتمال مطرح می شوند. یک احتمال مبنی بر تحقق یافتن یک امر مادی که ممکن است هر لحظه به موجب سایش امواج سر منشاء خود با پدیده ی فضا – زمان به مفهومی که از آن تحت نام واقعیت یاد می شود تبدیل گردد. در واقع این دسته از تاکیون ها احتمالاتی هستند که هم در درون ذهن انسان شکل گرفته اند و هم خارج از آن در گستره ی کائنات وجود دارند. در واقع بر اساس این احتمال این دسته از تاکیون ها پیوند دهنده ی ذهن انسان به جهانی هستند که در آن به سر می برد (جهانی که می توان آن را جهان مادی ، جهان واقعی ، جهان حقیقی یا هر جهانی با هر اسم مشابهی نامید). به عبارت بهتر امواج کوانتومی حکم یک پل ارتباطی میان دو رخداد را دارند. به این ترتیب که با جریان یافتن از شروع یک رخداد به پایان آن و سیر معکوس این مسیر، فرآیندی را ایجاد می کنند که از آن تحت نام تجربه یاد می شود. تجربیاتی که در حالت کلی مفهومی به نام واقعیت را شکل می دهند. شاید بتوان تمامی سطور بالا را تنها در یک جمله خلاصه کرد. جمله ای که شاید بتواند مفهوم امواج کوانتومی و تمامی آسمان و ریسمان هایی که تا این قسمت از متن بافته شد را به شکل بسیار بهتری بازتاب دهد: هنگامی که به کهکشان می نگرید، این شما نیستید که به کهکشان می نگرید؛ بلکه این کهکشان است که از دریچه ی نگاه شما خود را می نگرد. البته نکته ی خوشحال کننده و حتی امیدواری بخش برای آن دسته از کسانی که از قوه ی تخیل (و به تبع آن از خلاقیت) بی بهره اند و برداشت آن ها از جهان تنها به چارچوب معینی محدود شده است که گاه از آن تحت نام علم یا فرضیات علمی نام برده می شود، این است که هیچ کدام از مواردی که در این متن به آن اشاره شد به صورت رسمی مورد اثبات علمی قرار نگرفته اند و تنها در قامت فرضیه از آن ها نام برده می شود. در بخش بعدی این مجموعه مطالب، بر اساس همین نوع نگاه به سراغ پرداختن به مفاهیم دیگری از جهان خواهیم رفت. مفاهیمی که برخی از انسان ها از آن تحت نام واقعیت های علمی نام می برند. غافل از این که بی وجود آن توده ی خاکستری رنگی که درون جمجمه ی ما وجود دارد (و تمامی ماهیت، شخصیت، نوع برداشت و همه بود و نبود ما را رقم می زند)، هیچ واقعیتی (اعم از علمی یا غیر علمی) وجود نخواهد داشت!         

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید