هنر تصادفی، ساده و ناگهانی + تصاویر

0

یک اثر هنری در یک کارواش!

یک اثر هنری در یک کارواش!

واژگونی کامیون رنگ در جاده

واژگونی کامیون رنگ در جاده

سینک ظرفشویی یک هنرمند در پایان یک روز کار نقاشی، این شکلی است.

سینک ظرفشویی یک هنرمند در پایان یک روز کار نقاشی، این شکلی است.

قبل از شروع یک نقاشی و مخلوط کردن چند رنگ که تصویری کهکشانی و یا شاید اقیانوسی به تصویر کشیده شده است.

قبل از شروع یک نقاشی و مخلوط کردن چند رنگ که تصویری کهکشانی و یا شاید اقیانوسی به تصویر کشیده شده است.

ریختن باقیمانده رنگ در سینک ظرفشویی

ریختن باقیمانده رنگ در سینک ظرفشویی

لایه جلا خورده بخشی از یک خودرو در کارخانه ای قدیمی

لایه جلا خورده بخشی از یک خودرو در کارخانه ای قدیمی

آتشفشانی در حال فوران یا رنگهایی که هنوز مخلوط نشده اند!

آتشفشانی در حال فوران یا رنگهایی که هنوز مخلوط نشده اند!

تصویر یک گوزن حاصل چکیدن تصادفی یک قطره رنگ مشکی!

تصویر یک گوزن حاصل چکیدن تصادفی یک قطره رنگ مشکی!

وقتی یک قطره اشتباهی چکید!

وقتی یک قطره اشتباهی چکید!

وقتی ظرف رنگ روی زمین می افتد.

وقتی ظرف رنگ روی زمین می افتد.

ته مانده یک فنجان قهوه و چیزی شبیه به یک جنگل!

ته مانده یک فنجان قهوه و چیزی شبیه به یک جنگل!

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید