وضعیت بازار بازی های کامپیوتری در سال 2016 میلادی (بخش پایانی)

0

وضعیت بازار بازی های کامپیوتری در سال 2016 میلادی (بخش پایانی)

در سه بخش ابتدایی این مطلب آمار نسبتاً مفصلی در رابطه با میزان درآمد حاصل از بازار جهانی بازی های کامپیوتری در سال 2016 میلادی مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق یکدیگر از این موضوع آگاه شدیم که کشور چین قرار است بیشترین عایدی حاصل از بازار جهانی بازی های کامپیوتری در سال 2016 میلادی را از آن خود سازد. بر همین اساس در بخش چهارم و پایانی این مطلب قصد داریم به آمار مربوط به کشور چین در این زمینه بپردازیم.

 

 

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی موسسه ی پژوهشی Newzoo ، میزان عایدی کشور چین از بازار بازی های کامپیوتری در سال 2012 میلادی رقمی برابر با 10 میلیارد دلار بوده است. در حالی که 11 در صد از این رقم یعنی چیزی نزدیک به 1.1 میلیارد دلار به بازی های پلتفرم موبایل اختصاص داشته و مابقی آن یعنی سهم 89 در صدی باقیمانده نیز به بازی های کامپیوتری مربوط به سایر پلتفرم ها متعلق بوده است. این در حالی است که کل عایدی حاصل از بازی های پلتفرم موبایل در سال 2013 میلادی رقم 2.3 میلیارد دلار را در کشور چین شامل می شده که در حقیقت چیزی نزدیک به 17 در صد از درآمد کل 13.8 میلیارد دلاری حاصل از بازار بازی های کامپیوتری در این کشور پهناور آسیایی را در بر می گرفته است. در شرایطی که در این سال رقمی در حدود 83 در صد از سهم بازار بازی های کامپیوتری به عناوین سایر پلتفرم ها (غیر از موبایل) اختصاص داشته است. در واقع هر چقدر که در طول زمان جلو تر می آییم شاهد افزایش سهم بازی های پلتفرم موبایل از کل میزان عایدی سالانه ی به دست آمده از بازار بازی های کامپیوتری در کشور چین هستیم و سهم بازی های مربوط به سایر پلتفرم ها از میزان عایدی کل بازار بازی های کامپیوتری این کشور به همان نسبت کاهش یافته است. به گونه ای که در سال 2014 میلادی 25 در صد از عایدی حاصل از بازار بازی های کامپیوتری (رقمی معادل 4.5 میلیارد دلار از کل درآمد 18 میلیارد دلاری این سال) در اختیار بازی های پلتفرم موبایل بوده و در عین حال رقمی نزدیک به 75 در صد از آن هم به بازی های کامپیوتری مربوط به سایر پلتفرم ها اختصاص داشته است. همچنین در سال گذشته یعنی در سال 2015 میلادی شاهد افزایش قابل توجه میزان عایدی کشور چین از بازار جهانی بازی های کامپیوتری بودیم. به گونه ای که میزان این درآمد از رقم 18 میلیارد دلار سال 2014 میلادی به رقم 21.2 میلیارد دلار در سال 2015 میلادی رسید. در این میان سهم بازی های پلتفرم موبایل از این درآمد نسبت به سال پیش از آن افزایش و سهم بازی های مربوط به سایر پلتفرم ها نیز به همان نسبت کاهش داشته است. به این ترتیب که بازی های پلتفرم موبایل 33 در صد از کل این عایدی را شامل می شده اند که رقمی نزدیک به 7.1 میلیارد دلار را به دست می دهد. در آن سوی قضیه هم بازی های مربوط به سایر پلتفرم ها قرار داشته اند که در سال 2015 میلادی چیزی نزدیک به 67 در صد از کل سهم بازار بازی های کامپیوتری کشور چین در اختیار آن ها بوده است.

 games

تا این جای کار آمار مربوط به میزان عایدی کشور چین از کل درآمد سالانه ی بازار بازی های کامپیوتری این کشور، به اعداد و ارقام مرتبط با سال های گذشته مربوط می شد. آماری که بر اساس آن موارد مشابه در سال جاری میلادی و همچنین سه سال آینده هم مورد تخمین قرار گرفته اند. بر این اساس در سال 2016 میلادی کشور چین خواهد توانست میزان عایدی کل خود از بازار بازی های کامپیوتری را بیش از 3 میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش دهد و رقم کلی آن را به 24.4 میلیارد دلار برساند. رقمی که چیزی نزدیک به 41 در صد از آن، یعنی در آمدی در حدود 10 میلیارد دلار به بازی های پلتفرم موبایل اختصاص خواهد داشت و 51 در صد مباقیمانده هم از آن بازی های مربوط به سایر پلتفرم ها خواهد بود. بر اساس این آمار سهم بازی های موبایل از عایدی کل مربوط به بازار بازی های کامپیوتری در کشور چین، در سال 2017 میلادی رقمی نزدیک به 4 در صد افزایش را از خود به نمایش خواهد گذاشت و میزان کلی آن به 45 در صد از کل سهم این بازار خواهد رسید. به عبارت بهتر از عایدی کل 26.5 میلیارد دلاری حاصل از بازار بازی های کامپیوتری کشور چین در سال 2017 میلادی، رقمی نزدیک به 11.9 میلیارد دلار از آن به بازی های کامپیوتری پلتفرم موبایل اختصاص خواهد داشت و در این میان سهم بازی های مربوط به سایر پلتفرم ها نیز 55 در صد از کل عایدی مذکور را در بر خواهد گرفت. گفتنی است که جهش 4 در صدی موجود در سهم بازی های پلتفرم موبایل از کل بازار بازی های کامپیوتری کشور چین در بازه ی زمانی یک ساله ی ما بین سال های 2016 و 2017 میلادی، در سال 2017 تا 2018 میلادی به دو رقم در صد کاهش خواهد یافت و در سال 2019 نیز قرار است تنها یک افزایش 1 در صدی را نسبت به سال پیش از خود به نمایش بگذارد. به عبارت بهتر سهم بازی های پلتفرم موبایل از کل عایدی بازار بازی های کامپیوتری کشور چین، در سال 2018 میلادی به 47 در صد خواهد رسید که در واقع رقم 12.9 میلیارد دلار از در آمد کل 27.7 میلیارد دلاری این کشور را شامل می شود. در صدی که برای بازی های مربوط به سایر پلتفرم ها، عدد 53 را در بر می گیرد. در سال پس از آن یعنی در سال 2019 میلادی هم سهم بازی های کامپیوتری غیر موبایل از کل عایدی بازار بازی های کامپیوتری کشور چین با یک در صد افت به 52 در صد خواهد رسید و در سوی مقابل بازی های پلتفرم موبایل در این کشور، 48 در صد از کل عایدی بازار بازی های کامپیوتری را به خود اختصاص خواهند داد. به عبارت بهتر رقمی نزدیک به 13.9 میلیارد دلار از عایدی کل 28.9 میلیارد دلاری این بازار در سال 2019 میلادی را بازی های پلتفرم موبایل در کشور چین رقم خواهند زد. در واقع اگر شرایط به همین ترتیب پیش برود، در دهه ی سوم از قرن حاضر شاهد این نکته خواهیم بود که بازی های پلتفرم موبایل در کشور چین چیزی نزدیک به نیمی از عایدی حاصل شده از بازار بازی های کامپیوتری این کشور را به شکل سالیانه به خود اختصاص خواهند داد. امری که می تواند اهمیت پلتفرم موبایل در آینده ی دنیای بازی های کامپیوتری را بسیار پر رنگ تر از حال حاضر جلوه دهد. به هر حال با بررسی وضعیت گذشته ، حال و آینده ی بازار بازی های کامپیوتری در کشور چین سلسله مطالب چهار قسمتی ما در رابطه با وضعیت بازار بازی های کامپیوتری در سال 2016 میلادی هم به پایان خود می رسد.        

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید