چرایی اهمیت تغذیه در زنان باردار

0

کمبود مواد مغذی در قبل از بارداری می تواند به کاهش ذخایر مواد مغذی منجر شود که بر روی عملکرد اکثر فرآیند های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بدن تاثیر منفی می گذارد.

تغذیه در دوران قبل از بارداری تاثیر زیادی بر روی روند بارداری دارد بطوری که تغذیه نامناسب در دوران بلوغ و حتی کودکی می تواند رشد و نمو را تحت تاثیر قرار دهد.

شاید هیچ مرحله ای از زندگی انسان مانند دوران جنینی و پس از آن یعنـی دوران شـیرخواری و کودکی پرمخاطره نباشد. در این دوران نیازهای تغذیه ای خانم بـاردار از اهمیـت خاصـی برخـوردار است.

چرایی اهمیت تغذیه در زنان باردار

مصرف ناکافی مواد مغذی به مدت طولانی در دوران قبل از بارداری نیز مـی توانـد منجـر بـه کمبود ریزمغذیها در جنین شود و در نتیجه ممکن اسـت وزن نـوزاد هنگـام تولـد از حـداقل قابـل قبـول (2500 گرم) کمتر باشد.

کمبود مواد مغذی در قبل از بارداری می تواند به کاهش ذخایر مواد مغذی منجر شود که بر روی عملکرد اکثر فرآیند های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بدن تاثیر منفی می گذارد.

غذائی که در دوران بارداری مصرف می شود نیازهای تغذیه ای مادر و همچنین رشد
جنـین را تامین می کند. بنابراین دانش مـــادر در زمینه تغذیه و رعایت
تنوع و تعادل در این زمان سهم عمـده ای در تامین سلامت جنین دارد زیرا اگر
مادر در طول بارداری از مواد مغذی مناسـب و مـورد نیـاز جنـین استفاده نکند
جنین تمامی این نیازها را از ذخائر بدن مادر تامین می کند و با کاهش ذخائر
مادر سلامت او به مخاطره خواهد افتاد.

لینک مطلب

پاسخ دهید