چرا دختران به سمت مردان بد می روند؟!

0

گیگر :

تا به حال دیده اید که دختران به سمت مردان بد گرایش دارند.تـا بـه حــال چندین بار این گونه جملات را از آقایان ناکام در عشق شنیده اید:” آدمهای خوب همیشه بازنده هستند” و یا “چرا دختران خیلی زیبا باید در کنار آدم های احــمق و بی کلاس باشند.” اما علت آن چیست؟

 

آیـا خـوب بـــودن است و یا چیز دیگر؟ مسلما خوب بـودن و نـجـیـب بــــودن نمی تواند علت آن باشد. عــلت اصلی آن زیاد خوب بودن است. پـسـران و مردان خیلی خوب و نجیب معمولا دارای خصوصیات زیر است؛ افـرادی هستند که به همسر خود اجازه می دهند تمام اداره امور زندگی را در دست بگیرند.

 

چرا دختران به سمت مردان بد می روند؟!

 

دوستانی هستند که برای همه، همه نوع کاری نجام می دهند اما زندگی خودشان آشفته و فراموش شده است. رئیسی هستند که به زیردستان خود از گل بالاتر نمی گویند و مدام مشغول راضی نگاه داشتن آنان هستند.مردان هستند که به دیگران اجازه می دهند

 

هر آنچه دلشان خـواست در مــوردشان بگویند و اعتراضی نمی کنند. بسیار وابسته هستند و هیچ گاه نه نمی گویند. زندگی آنها تحت کنترل دیگران و یا فرد خاصی است.یازها و خواسته های دیگران را بر نیازها و خواستهای خودشان مقدم میدارند.از تمام ظرفیت خود استفاده نکرده و به دنبال پذیرش دیگران هستندقدرت خودشان را نادیده می گیرند

 

چرا دختران به سمت مردان بد می روند؟!

 

و نقش یک قربانی را در زندگی بازی می کنند. اشتباه و عیوب خود را پنهان می کنند.اشتـبـاهاتـی کـه مردان خیلی خوب و نازنین مرتکب می شوند به قرار زیر است: خیلی خود را محتاج و نیازمند زنان نشان می دهند. از دختران و زنان بت ساخته و آنان را می پرستند.

 

برای دیگران زندگی میکنند و خود و زندگی شان را به دست فراموشی می سپارند. شادی و خوشبختی آنها خیلی وابسته به دیگران است. انتظارات غیر واقـعـی دارنـد. انـتـظار دارنـد چـون خـودشـان دختـری را تا حد پرستش دوست دارند آن دختر نیز باید در مقابل آنها را دوست بدارد.

 

 

پاسخ دهید