چگونه با کاغذ، نیلوفر آبی بسازیم؟

0

گیگر :

هدف هنر اریگامی آفریدن طرح‌های جالب از کاغذ با کمک تاهای هندسی است. معنای لغوی این واژه در زبان ژاپنی «تا کردن کاغذ» است.
این آموزش برای افراد تازه کار بسیار ساده و مفید است.


از یک تکه کاغذ مربعی شکل استفاده کنید. از یک طرف به صورت اریب تا بزنید و سپس آن طرف را اریب تا بزنید.

گوشه‌ها را به سمت داخل تا جایی که خطوط تا همدیگر را قطع می‌کنند، تا بزنید.

گوشه‌ها را دو بار دیگر تا بزنید.

تای خارجی‌ترین قسمت لبه‌ها را کمی باز کنید. همین کار را با دو دسته‌ دیگر لبه‌ها انجام دهید. شما باید به لبه‌ها چین دهید تا بایستند.

از اریگامی نیلوفر آبی ساده، اما مکعبی خود لذت ببرید.

cover

پاسخ دهید