MIT پشت دیوارها را به شما نشان میدهد!

0

MIT پشت دیوارها را به شما نشان میدهد!

نمایش موقعیت انسان ها در تاریکی کامل و پشت دیوار و درب ها،امکانی حیاتی است که در حال حاضر تنها در اختیار واحد های نظامی جهان و جنگنده های مدرن قرار دارد.اما این عمل میتواند کاربردهای بسیار دیگری را به همراه داشته باشد.دانشگاه MIT به کمک محققین خود به یک ابداع بسیار جالب دست پیدا کرده اند که نه تنها کاربرد موارد ذکر شده را بسیار بهبود بخشیده است،بلکه میتواند به آسانی در اختیار عموم قرار گرفته و حتی در بازی های کامپیوتری و سینماهای جهان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید